Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vitaal Loopbaan

 

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (inclusief offertes) tussen Vitaal Loopbaan enerzijds en de organisatie, waarvoor een offerte is uitgebracht of waarmee een overeenkomst dienstverlening is afgesloten door Vitaal Loopbaan (hierna 'opdrachtgever' te noemen).
 • Alle offertes hebben een geldigheidsduur van twee maanden vanaf offertedatum of bij het ontbreken daarvan de datum van de aanbiedingsbrief van de offerte.
 • Vitaal Loopbaan heeft het recht de dienstverleningsovereenkomst per einddatum van de lopende contractperiode en/of de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt daarover uiterlijk zes weken voor invoering van de wijzigingen schriftelijk geïnformeerd en wordt geacht met de wijzigingen te hebben ingestemd, tenzij hij Vitaal Loopbaan binnen 30 dagen na de kennisgeving schriftelijk van het tegendeel bericht. Andere wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van offertes en overeenkomsten en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en Vitaal Loopbaan zijn overeengekomen.

Dienstverlening en uitvoering.

 • Dienstverlening door Vitaal Loopbaan omvat de in de offerte/overeenkomst beschreven diensten, inclusief alle wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen die na de totstandkoming van de overeenkomst tussen Vitaal Loopbaan en opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De door Vitaal Loopbaan gesloten overeenkomst zijn overeenkomsten van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW.
 • Vitaal Loopbaan zal na het tot stand komen van de overeenkomst haar verplichtingen naar beste vermogen/inspanning met alle haar ten dienste staande middelen verrichten.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het kosteloos en tijdig en met toestemming van de werknemer verstrekken van volledige en juiste informatie, die Vitaal Loopbaan nodig heeft voor het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Vitaal Loopbaan zijn vertrekt, heeft Vitaal Loopbaan het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Vitaal Loopbaan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig kunnen starten bij uitblijven van de benodigde informatie.
 • De opdrachtgever verleent de medewerkers van Vitaal Loopbaan toegang tot zijn organisatie indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst vereist is.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vitaal Loopbaan het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Vitaal Loopbaan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Vitaal Loopbaan is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.

Duur, opzegging en ontbinding

 • Opdrachten worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijnen. In geval van dreigende overschrijding van een termijn, zullen partijen zo spoedig mogelijk met elkaar overleggen.
 • Indien is overeengekomen dat de uitvoering van de opdracht in fasen plaatsvindt kan Vitaal Loopbaan de uitvoering van de onderdelen uit de volgende fase opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en zijn betaald.
 • Het is tevens mogelijk een mantelovereenkomst te sluiten van tenminste 12 maanden. Mantelovereenkomsten worden na afloop stilzwijgend met een zelfde periode verlengd tenzij één der partijen aangetekend schriftelijk heeft opgezegd met een opzegtermijn van 3 maanden voor einde van de periode.
 • Tussentijdse ontbinding is, behoudens de gevallen hieronder genoemd, niet mogelijk. Ieder der partijen is bevoegd bij aangetekend schrijven de overeenkomst tussentijds te ontbinden indien:
  • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet binnen een aan haar bij aangetekende brief gestelde termijn nakomt.
  • Door de wederpartij faillissement wordt aangevraagd, surseance van betaling wordt verleend dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op liquidatie of staking van de onderneming.
 • Indien sprake is van gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever, waardoor Vitaal Loopbaan redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de dienstverlening verder voortzet, heeft Vitaal Loopbaan het recht de opdracht neer te leggen zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dat geval heeft Vitaal Loopbaan recht op vergoeding van de reeds uitgevoerde diensten en gemaakte kosten en zal Vitaal Loopbaan de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking stellen.
 • Overname, fusie, wijziging rechtsvorm of verzelfstandiging c.q. privatisering van een partij vormt geen reden voor tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
 • Bij opzegging van de dienstverleningsovereenkomst vindt geen restitutie plaats van de vooruitbetaalde basisbijdrage, tenzij anders overeengekomen in de offerte.

Annulering

 • Annulering van geplande afspraken betreffende individuele medewerkers dient uiterlijk twee werkdagen voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Voor annuleringen binnen 2 werkdagen worden de kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 • Annulering van trainingen, cursussen, overige diensten en themadagen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door opdrachtgever en dient uiterlijk twee weken voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Daarbij wordt 10% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang, is de opdrachtgever verplicht 100% van de prijs te vergoeden tenzij anders wordt overeengekomen.

Tarieven

 • Alle tarieven zijn exclusief BTW en zijn vastgelegd in de offerte en/of op onze website.
 • Vitaal Loopbaan heeft het recht de prijzen en tarieven met ingang van een nieuw kalenderjaar te verhogen met het prijsindexcijfer of anderszins. De aangepaste tarieven gelden nieuw te starten opdrachten. De opdrachtgever wordt geacht met de wijzigingen in te stemmen tenzij hij Vitaal Loopbaan binnen 30 dagen na kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.
 • Kosten die worden gemaakt doordat derden worden ingeschakeld, zijn niet begrepen in de tarieven zoals vermeld in de offerte of de website, tenzij anders overeengekomen. Indien, na overleg met opdrachtgever, derden worden ingeschakeld voor de aan opdrachtgever te leveren diensten, worden de kosten hiervan aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Facturering en betaling

 • Tenzij anders overeengekomen, dient opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Vitaal Loopbaan  te betalen.
 • Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever naar het oordeel van Vitaal Loopbaan daartoe aanleiding geeft, kan Vitaal Loopbaan nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Vitaal Loopbaan de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. De verplichting van Vitaal Loopbaan tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag wettelijke rente is verschuldigd.
 • Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Vitaal Loopbaan zal maken wegens niet nakoming van enige verplichting door opdrachtgever zullen ten laste komen van opdrachtgever.

Geheimhouding en Privacy

 • Vitaal Loopbaan zal alle informatie betreffende de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden van opdrachtgever en alle informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behoudens voor zover Vitaal Loopbaan ingevolge een wettelijk voorschrift hiertoe verplicht is.
 • Vitaal Loopbaan verzamelt en verwerkt persoonsgegevens omdat dit (onder andere) noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht. Vitaal Loopbaan heeft daarbij de rol van verwerkingsverantwoordelijke.
 • Vitaal Loopbaan zal een geheimhoudingsplicht zoals hierboven genoemd opleggen aan haar medewerkers en alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 • Vitaal Loopbaan alsmede de opdrachtgever zullen over en weer persoonsgegevens beschermen conform de wettelijke voorschriften vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tevens is er een functionaris gegevensbescherming.
 • Opdrachtgever dient tevens alle ontvangen informatie van Vitaal Loopbaan vertrouwelijk te behandelen.
 • Vitaal Loopbaan heeft het recht om over voor de opdrachtgever verrichte activiteiten in wetenschappelijke vakliteratuur te publiceren en daarover wetenschappelijke voordrachten te houden. Vitaal Loopbaan  waarborgt hierbij de privacy van de opdrachtgever en diens personeelsleden door eventuele casuïstiek in geanonimiseerde vorm te publiceren.

Middelen Vitaal Loopbaan

 • De door Vitaal Loopbaan  geleverde middelen, waaronder programmatuur en geleverde voorschriften en documentatie, blijven eigendom van Vitaal Loopbaan en mogen niet zonder haar schriftelijke toestemming door opdrachtgever worden behouden of vermenigvuldigd. Intellectuele eigendomsrechten op ontwikkelde adviezen, modellen, methoden, technieken, programmatuur en producten blijven, behoudens uitdrukkelijke overdracht, voorbehouden aan Vitaal Loopbaan.
 • Opdrachtgever verplicht zich om tijdens de uitvoering van de overeenkomst en binnen een jaar na het einde daarvan geen (ex) medewerker(s) van Vitaal Loopbaan in dienst te nemen of anderszins voor zich of anderen werkzaam te laten zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Bij overtreding hiervan geldt een boetebedrag van 4 maal het laatstgenoten (bruto) jaarinkomen inclusief vakantiegeld van de betreffende medewerker.

Aansprakelijkheid

 • Vitaal Loopbaan is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Vitaal Loopbaan van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen, rapportages en studies in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Vitaal Loopbaan voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
 • Vitaal Loopbaan is aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van haar schuld, met dien verstande dat haar aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Vitaal Loopbaan voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
 • Vitaal Loopbaan is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade. Indien Vitaal Loopbaan ter zake van enige schade, die voortvloeit uit haar werkzaamheden en waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden mocht worden aangesproken, dan vrijwaart de opdrachtgever Vitaal Loopbaan.
 • Vitaal Loopbaan is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten ten gevolge van onjuist of onvolledige informatieverstrekking door de opdrachtgever aan Vitaal Loopbaan, alsmede van een onrechtmatige daad van de opdrachtgever of de werknemer zowel met betrekking tot door derden geleden schade als door henzelf geleden schade.
 • Vitaal Loopbaan is niet aansprakelijk voor schade aan derden hetzij letselschade hetzij zaakschade, veroorzaakt door een werknemer, noch voor schade aan de werknemer zelf in het kader van de met Vitaal Loopbaan gesloten overeenkomst.
 • Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde dienen binnen één maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Nadien wordt aansprakelijkstelling niet aanvaard.

Toepasselijk recht en voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden en de offertes en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 • Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een uitgebrachte offerte dan wel een overeenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.
 • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd mocht zijn met enig dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vitaal Loopbaan vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.